Oktoberfest

Každý jistì zná tento svìtovì proslulý festival piva. A nejen piva, ale i dobrého jídla, veselé nálady a hudby. Koná je každý rok v nìmeckém Mnichovì. Trvá vìtšinou 16 dní a je ukonèen vždy první øíjnový víkend. Bìhem této doby stihne tento svátek piva navštívit cca 6 miliónù lidí. Na Tereziánské louce, v areálu o velikosti 64 akrù, mùžeme potkat Bavory (až 70%), Itali a další Evropany. V posledních letech ale i mimoevropské turisty, kteøí se na tento unikát jezdí podívat z celého svìta.

Historie

Oktoberfest má opravdu dlouhou tradici. Jeho „nultý“ roèník se konal už roku 1810. Tenkrát šlo o svatbu korunního prince Ludvíka Bavorského. Ten mìl takovou radost z toho, že se oženil, že na oslavu pozval celé mìsto. Veselice trvala 5 dní a byla v pùlce øíjna. Potom se slavnosti každý rok opakovaly, byly prodlouženy a kvùli teplejšímu poèasí pøesunuty na druhou pùlku záøí. Kdy se konají i v dnešní dobì.

Fakta a èísla

  • bìhem dvou týdnù, po které Oktoberfest trvá, se vypije až 30% celoroèní produkce bavorských pivovarù. Zní to neuvìøitelnì? Ale je to pravda.
  • neuvìøitelných 12000 lidí najde pro dobu této slavnosti práci. Z toho je cca 1600 èíèníkù.
  • sní se 880 volù, cca 219 500 párkù, skoro pùl milionu peèených kuøat. No, pøi pití dobrého piva holt vyhládne.
  • 100 000 míst k sezení je neustále obsazených. Pivní sety se prohýbají pod tíhou návštìvníkù, skládací lavice najdeme na každém kroku, ale stejnì to nestaèí….

Pivní stany a pivovary

Pivo dodávávají na Oktoberfest pivovary z Mnichova. Je jich šest a pivo z jejich produkce se pije z tuplákù. Tìch za dobu 14 dní konání festivalu padne zhruba 7 miliónù. Úctyhodné… Osvìžit zlatavým mokem se lze ve zhruba patnácti pivních stanech. Ty jsou opravdu velké, nìkdy i patrové. Místa k sezení obstarávají klasické pivní sety. Ty jsou sice jednoduché a ne moc zdobné, ale svùj úèel plní na jednièku. Skládací lavice a stoly jsou praktické, skladné a zaberou minimum místa. Proto se jich vejde na malou plochu hodnì a uspokojí hodnì návštìvníkù.

Není to daleko

Opravdu není. Z Prahy je to necelých 400 kilometrù, což je jako by kamenem dohodil. Takže milovníci piva, dobré zábavy a vynikajícího jídla, neváhejte. Opuste na pár dní svoje zahradní lehátko a vydejte se v záøí za poøádnou kulturou do Bavorska.

Pro pivn lzn Praha?
Prav procedura BBB
Soukrom v prbhu koupele
Relaxace na slamnm lku
Koupel v devn kdi
Voln pit piva bhem lzn
Pivn lzn Praha
Pivn lzn Praha pro dva
Navtevujete v lznch rdi saunu? Kvalitn finsk sauny SaunaSystem vm dopej luxus lzeňskho saunovn v pohodl vaeho domova.

Uijte si whirlpool ve vaem domcm wellness. esk vivky na mru vm zajist specialist z Wellness Vision.

Pokldka podlah v Praze

pikov podlahsk sluby za skvl ceny. Jsme jednikou na trhu!